مدیر گروه و هیات علمی

 

دکتر سید محمود صابری
مدیر گروه رشته مدیریت